Vážení ro­­­­di­­­­če,

vhledem k mimořádné situaci v souvislosti s koronavirem se letošní zápis do 1. ročníku bude konat bez přítomnosti žáků a zákonných zástupců od 19. do 23. dubna. Zápis proběhne elektronicky.

Vyplňování žádosti o přijetí bude od 1.4.2021 na adrese https://zapisyzs.pardubice.eu/

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.9.2015 do 30.6.2016.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1.9.2015 do 31.12.2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1.1.2016 do 30.6.2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce.

                                                                                                                              (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Žáci prvních tříd a Pardubická karta

Pardubickou kartu potřebují žáci k odbavení ve školní jídelně.

Pro žáka 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Žádost si můžou rodiče stáhnout. Prosíme o vrácení vyplněné a podepsané žádosti s fotografií dítěte do školy. Stačí dát do obálky a vhodit do schránky u hlavního vchodu.

Žádost se skládá ze dvou částí – první strana – originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně/elektronicky zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

                                                                                                                             (§ 37 odst. 1 školského zákona)  

K zápisu se musí znovu přihlásit i děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.

Chcete podat žádost o odklad?

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte ELEKTRONICKY dokument „Žádost o odklad“.

K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu.

V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 100.

Jedná se o celkovou kapacitu 4 tříd.

(v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

Postup k vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

vše potřebné najdete ve webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, můžete využít podpory Magistrátu města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské nám. 1 nebo se stavit u nás ve škole po předchozí domluvě na tel. čísle 464 629 940(2).

Odevzdání žádosti do školy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné žádost doručit do školy v termínu od 19.4.2021 do 23.4.2021 následujícím způsobem:

  • Datovou schránkou – kb5hkzu
  • Poštou na adresu – Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 – ZÁPIS) – prosíme neposílat doporučeně.
  • Osobně do schránky na budově školy – nejlépe do 18 hodin.
  • Emailem – pouze s elektronickým podpisem.

Vyvěšení výsledků zápisu bude 10.5.2021 na www.zspol3.cz a na dveřích hlavního vchodu do školy. Žáci budou v seznamech pod identifikačním číslem žádosti (toto číslo vygeneruje systém při vyplňování žádosti).

Rozhodnutí o přijetí jsou vydávána pouze na základě žádosti zákonného zástupce.