Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Hlavní úkoly ŠPP

Mgr. Eva Draštíková – výchovný a kariérový poradce, vedoucí školního poradenského týmu

 • Koordinace poskytování poradenských služeb škole
 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD
 •  Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení  aktuálních problémů třídních kolektivů

Mgr. Lenka Jírková – výchovný poradce, školní metodik prevence

 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení     aktuálních problémů třídních kolektivů·     Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy·     Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • ·     Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • ·     Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování

Mgr. Renáta Mertová – školní speciální pedagog

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků (reedukace, kompenzace)
 • Spolupráce na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky školy
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření dle potřeby realizace úprav
 • Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Mgr. Eva Ulrychová – školní psycholog

 • poskytuje služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, zaměřuje se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků
 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě a škole co nejlepší sociální klima
 • spolupracuje s pedagogy, s cílem dosažení co nejefektivnějších výsledků práce
 • přispívá k řešení osobních problémů a problémů v rodině, ke zlepšení vztahů s vrstevníky v třídním kolektivu
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a zprostředkovává jejich služby

 

Kontakty na členy školního poradenského pracoviště

Mgr. Eva Draštíková

– výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Kontakt

email: e.drastikova@zspol3.cz

tel. 464 629 968, 774 900 764

Konzultační hodiny

pondělí – středa 14:00 – 15:30 h

pátek                            8:00 – 11:00 h

Po předchozí (osobní, telefonické či e-mailem) domluvě i v jiném termínu.

Mgr. Lenka Jírková

– výchovný poradce pro 1. stupeň, školní metodik prevence

Kontakt

email: l.jirkova@zspol3.cz

tel. 464 629 968

Konzultační hodiny

pondělí – čtvrtek            14:00 – 16:00 h

Po předchozí (osobní, telefonické či e-mailem) domluvě i v jiném termínu.

Mgr. Renáta Mertová

- školní speciální pedagog

Kontakt

email: r.mertova@zspol3.cz

tel. 464 629 944

Konzultační hodiny

pondělí             8:00  –  8:45 h

úterý                            8:00  –  8:45 h

12:00 – 16:00 h

středa – pátek               12:00 – 15:30 h

Mgr. Eva Ulrychová

- školní psycholog

Kontakt

email: e.ulrychova@zspol3.cz

tel. 464 629 964, 774 900 764

Konzultační hodiny

úterý, čtvrtek                  8:00 – 15:00 h

středa                          12:00 – 18:00 h (pouze po předchozí domluvě)