Přejdi na: Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Hlavní úkoly ŠPP

Mgr. Eva Draštíková – výchovný a kariérový poradce, vedoucí školního poradenského týmu

 • Koordinace poskytování poradenských služeb škole
 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD
 •  Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení  aktuálních problémů třídních kolektivů

Mgr. Lenka Jírková – výchovný poradce, školní metodik prevence

 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení     aktuálních problémů třídních kolektivů·     Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy·     Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • ·     Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • ·     Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování

Školní speciální pedagog

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků (reedukace, kompenzace)
 • Spolupráce na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky školy
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření dle potřeby realizace úprav
 • Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Mgr. Eva Ulrychová – školní psycholog

Po dobu současného omezení provozu školy je pro žáky a rodiče možné kontaktovat ŠP zejména prostřednictvím e-mailu e.ulrychova@zspol3.cz.

Jeho prostřednictvím se můžeme domluvit na audio- či video- konzultaci. Ráda Vám za současného stavu budu k dispozici alespoň touto formou. Děkuji za pochopení.

 • poskytuje služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, zaměřuje se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků
 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě a škole co nejlepší sociální klima
 • spolupracuje s pedagogy, s cílem dosažení co nejefektivnějších výsledků práce
 • přispívá k řešení osobních problémů a problémů v rodině, ke zlepšení vztahů s vrstevníky v třídním kolektivu
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a zprostředkovává jejich služby

Kontakty na členy školního poradenského pracoviště

Mgr. Eva Draštíková

– výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Kontakt

email: e.drastikova@zspol3.cz

tel. 464 629 968, 774 900 763

Konzultační hodiny

pondělí – středa 14:00 – 15:30 h

pátek                            8:00 – 11:00 h

Po předchozí (osobní, telefonické či e-mailem) domluvě i v jiném termínu.

Mgr. Lenka Jírková

– výchovný poradce pro 1. stupeň, školní metodik prevence

Kontakt

email: l.jirkova@zspol3.cz

tel. 464 629 968

Konzultační hodiny

pondělí – čtvrtek            14:00 – 16:00 h

Po předchozí (osobní, telefonické či e-mailem) domluvě i v jiném termínu.

školní speciální pedagog

Kontakt

email: 

tel. 464 629 944

Konzultační hodiny

pondělí             8:00  –  8:45 h

úterý                            8:00  –  8:45 h

12:00 – 16:00 h

středa – pátek               12:00 – 15:30 h

Mgr. Eva Ulrychová

– školní psycholog

Kontakt

email: e.ulrychova@zspol3.cz

tel. 464 629 964, 774 900 764

Konzultační hodiny

úterý, čtvrtek                  8:00 – 15:00 h

středa                          12:00 – 18:00 h (pouze po předchozí domluvě)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 1. Podávání přihlášek
 • uchazeč (včetně žáka 5. ročníku hlásícího se na osmileté gymnázium) může podat pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání 2 přihlášky
 • přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má zájem do 3. 2019
 • k přihlášce přikládá:
 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho střední škola)
 • potvrzení z PPP (jedná-li se o žáka s poruchou učení)
 • potvrzení o úspěších v okresním, krajském či celostátním kole soutěží
 1. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení
 • výsledky jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu)
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává

 

 1. Možnost odvolání
 • pokud nebyl uchazeč na SŠ přijat z kapacitních důvodů, může po doručení rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů podat odvolání
 1. Potvrzení nástupu na střední školu – zápisový lístek
 • po vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné doručit do 10 dnů  řediteli střední školy zápisový lístek (vydaný zákonnému zástupci žáka na základní škole proti podpisu, po předložení průkazu totožnosti)
 • možnost vzít zápisový lístek zpět a uplatnit ho na jiné škole je možné pouze v případě úspěšného odvolání se na této škole
 • v případě ztráty zápisového lístku může zákonný zástupce uchazeče požádat ZŠ o vydání náhradního zápisového lístku

(Součástí žádosti o vydání náhradního ZL je jeho čestné prohlášení, že původní zápisový lístek, který mu byl vydán již ve střední škole neuplatnil a ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče)

Rodičům žáků vycházejících z devátých či nižších ročníků budou vydávány zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole:

12. února, 19. února, 26. února, 5. března 2019 od 15 do 18 hodin

a 12. března 2019 od 14:30 do 17 hodin

v kanceláři výchovné poradkyně, po předložení občanského průkazu

Info k výdeji zápisových_lístků_2019 v PDF souboru

 1. Druhé a další kola přijímacího řízení
 • informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení a počtu volných míst zjistí uchazeč na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů

(jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona)

 • počet přihlášek není omezen
 • přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy
 • termíny pro podání přihlášky stanovují střední školy individuálně
 • zájem nastoupit ke vzdělávání se i v tomto případě potvrzuje odevzdáním zápisového lístku

Tyto informace v PDF souboru ke stažení…