Projekt: EU peníze školám - "My jsme tři"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3069

V rámci projektu EU Peníze školám byly na naší škole vytvořeny digitální učební materiály v těchto předmětech:

Stupeň - matematika, český jazyk, anglický jazyk,prvouka, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova
Stupeň - matematika, fyzika,český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, občanská výchova,výtvarná výchova, finanční gramotnost

Všechny DUMY jsou uloženy na našem školním úložišti. Pokud byste měli zájem o některý z vytvořených materiálů, můžete kontaktovat níže uvedené koordinátory projektu.

Mgr. Eva Draštíková – e.drastikova@zspol3.cz

Mgr. Lenka Jírková – l.jirkova@zspol3.cz


 

Projekt: Učíme se a pomáháme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005916

Anotace projektu:
Prosazování principu rovných příležitostí a dodržování zásad nediskriminace patří mezi základní pilíře, na kterých je založen výchovně vzdělávací proces na naší škole. Důraz klademe zejména na eliminaci výskytu problémových jevů souvisejících s žáky ohroženými školním neúspěchem a dalšími rušivými faktory vzdělávání.
V rámci projektu byly vybrány aktivity cílené na podporu pedagogických pracovníků školy, díky kterým získají zapojení pedagogové přístup k novým metodám práce, které budou moci využít v efektivnější práci s různorodými dětskými a žákovskými skupinami. Dalším přínosem se jeví lepší vzájemná komunikace, podpora a jednota pedagogů. Tím bude dosaženo zlepšení motivace méně úspěšných žáků, posílení rovných příležitostí, nediskriminace a podpora společného vzdělávání.
Tyto aktivity budou naplňovány formou klubů pro žáky: Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her.
Cílem setkávání v těchto klubech bude zlepšení a posílení komunikačních schopností žáků a celkové konektivity mezi žáky a učiteli.
Vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů s ohledem na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, inkluzi a sdílení vedoucích pracovníků zlepší kvalitu vzdělávání a konečné výstupy žáků v klíčových kompetencích.
Nedílnou součástí je pak zapojení speciálního pedagoga do celého procesu učitel, žák, rodič.
Domníváme se, že rozvíjení rovných příležitostí souvisí s rozvojem kultury učení a s úspěchem žáka. To vše pak trvale podpoří rozvoj celé školy a přispěje tak ke kladnému obrazu vzdělávání směrem k žákům, zákonným zástupcům a široké veřejnosti.


 

Projekt: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/1_007/0000198

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

Projekt je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu. Současně je projekt zaměřen na vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden systém reflektující požadavky na společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu i po ukončení realizace projektu. Zároveň cílí na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti. Projekt je  realizován  ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji. Pardubický kraj a ZŠ Pardubice  - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli, na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity, které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

-

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje