Projekt: EU peníze školám - "My jsme tři"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3069

V rámci projektu EU Peníze školám byly na naší škole vytvořeny digitální učební materiály v těchto předmětech:

Stupeň - matematika, český jazyk, anglický jazyk,prvouka, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova
Stupeň - matematika, fyzika,český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, občanská výchova,výtvarná výchova, finanční gramotnost

Všechny DUMY jsou uloženy na našem školním úložišti. Pokud byste měli zájem o některý z vytvořených materiálů, můžete kontaktovat níže uvedené koordinátory projektu.

Mgr. Eva Draštíková – e.drastikova@zspol3.cz

Mgr. Lenka Jírková – l.jirkova@zspol3.cz


 

Projekt: Učíme se a pomáháme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005916

Anotace projektu:
Prosazování principu rovných příležitostí a dodržování zásad nediskriminace patří mezi základní pilíře, na kterých je založen výchovně vzdělávací proces na naší škole. Důraz klademe zejména na eliminaci výskytu problémových jevů souvisejících s žáky ohroženými školním neúspěchem a dalšími rušivými faktory vzdělávání.
V rámci projektu byly vybrány aktivity cílené na podporu pedagogických pracovníků školy, díky kterým získají zapojení pedagogové přístup k novým metodám práce, které budou moci využít v efektivnější práci s různorodými dětskými a žákovskými skupinami. Dalším přínosem se jeví lepší vzájemná komunikace, podpora a jednota pedagogů. Tím bude dosaženo zlepšení motivace méně úspěšných žáků, posílení rovných příležitostí, nediskriminace a podpora společného vzdělávání.
Tyto aktivity budou naplňovány formou klubů pro žáky: Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her.
Cílem setkávání v těchto klubech bude zlepšení a posílení komunikačních schopností žáků a celkové konektivity mezi žáky a učiteli.
Vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů s ohledem na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, inkluzi a sdílení vedoucích pracovníků zlepší kvalitu vzdělávání a konečné výstupy žáků v klíčových kompetencích.
Nedílnou součástí je pak zapojení speciálního pedagoga do celého procesu učitel, žák, rodič.
Domníváme se, že rozvíjení rovných příležitostí souvisí s rozvojem kultury učení a s úspěchem žáka. To vše pak trvale podpoří rozvoj celé školy a přispěje tak ke kladnému obrazu vzdělávání směrem k žákům, zákonným zástupcům a široké veřejnosti.


 

Projekt: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/1_007/0000198

Od 1.9.2016 realizuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Pardubického kraje individuální projekt z  Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

Projekt je zaměřen na nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu. Současně je projekt zaměřen na vybudování sítě škol ve 4 oblastech Pardubického kraje, ve kterých bude zaveden systém reflektující požadavky na společné vzdělávání a bude vytvořen tým vyškolených pracovníků, kteří budou schopni poskytnout metodickou pomoc dalším školám v nejbližším spádovém regionu i po ukončení realizace projektu. Zároveň cílí na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou a zvýšení porozumění veřejnosti. Projekt je  realizován  ve spolupráci s Pardubickým krajem a 12 základními školami v Pardubickém kraji. Pardubický kraj a ZŠ Pardubice  - Npor. Eliáše 344 jsou partnery bez finančního příspěvku, 11 základních škol je zapojeno jako spolupracující škola zejména s ohledem na snížení administrativní zátěže pracovníků základních škol. Školy zařazené do projektu a Pardubický kraj se na přípravě projektu aktivně podíleli, na společné pracovní schůzce byl zmapován stav připravenosti jednotlivých základních škol ke společnému vzdělávání a byly navrženy konkrétní aktivity, které v konečném důsledku posunou týmy těchto škol směrem ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a zvýší kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s potřebou podpůrných opatření.