Zápis do 1. tříd – 15.4.2020 – 22.4.2020

Zápis do 1. tříd – 15.4.2020 – 22.4.2020

Vážení rodiče,

příjem žádostí o přijetí dítěte („zápis“) a žádostí o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Přijímáme 81 dětí a zveřejnění seznamu přijatých dětí proběhne 13. 5.

Začněte vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Zde lze také Vámi vyplněnou žádost stáhnout/vytisknout. Tím ale ještě není přihláška podaná. Podání („zápis“) je třeba provést níže uvedeným způsobem.

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy – kb5hkzu, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba.
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou – ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, npor. Eliáše 344, 53009 Pardubice.
 3. E-mailem na f.nemec@zspol3.cz – pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 4. Osobním podáním jen po telefonické domluvě termínu – telefon 774 900 754 v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Rezervace termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu se ruší.

Přílohy k žádosti o přijetí:

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Pozor – vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést výše uvedeným způsobem.

Informace o platbách pro rodiče a pedagogy

Informace o platbách pro rodiče a pedagogy

Školní jídelna – platby můžete posílat dále. Ukončení plateb udělejte na prázdniny (od července 2020). V červenci udělá paní vedoucí vyúčtování a peníze vrátí.

Školní družina – poplatky za ŠD jsou vybrané do března 2020. Další poplatky se vybírat v tomto školním roce 2019 – 2020 nebudou.

Školy v přírodě, zážitkové pobyty, zájezdy, výlety, exkurze, divadla, kina, další plánované akce mimo výuku – vše se ruší a odvolává, objednané autobusy jsou také zrušené, v případě již vybraných peněz budou pedagogové informovat rodiče o vrácení záloh nebo plateb v červnu 2020.

Elektronické vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

Elektronické vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

Elektronické vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

 • Žádost má dvě části, druhá slouží pouze při výměně pečující osoby
 • Stáhněte si žádost (jsou v ní předvyplněné údaje o důvodu)
 • Doplňte údaje dítěte – příjmení, jméno, rodné číslo
 • Elektronicky doručte do školy (e-mail d.svobodova@zspol3.cz)
 • Škola žádost vytiskne, potvrdí, naskenuje a zašle elektronicky zpět
 • Potvrzenou žádost doručte zaměstnavateli

Provoz školy pro děti zaměstnanců IZS a v 2. linii OVM

Provoz školy pro děti zaměstnanců IZS a v 2. linii OVM

Opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č. 4/2020 podle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen Usnesením vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 219, byla naše škola určena k vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, a dále se toto rozhodnutí týká řidičů veřejné hromadné dopravy a pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo školských zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení.

Telefonní číslo pro kontakt rodičů určených dětí s vedením školy: 774 900 754

Telefonní čísla určených tříd:

A – 704 859 220 B – 704 859 222 C – 704 859 219 D – 704 859 216

Lyžák u Trautenberka 2020

Lyžák u Trautenberka 2020

Lyžařský výcvik sedmých ročníků pro školní rok 2019/2020 se konal v Horní Malé Úpě, v hotelovém zařízení pivovaru Trautenberk. Již při příjezdu většina z nás konečně spatřila sníh, který vydržel po celou dobu pobytu. Počasí přálo a my si tak mohli každý den užívat lyžařských a běžkařských radovánek.

V areálu Pomezky jsme měli sjezdovku téměř sami pro sebe. Na své si zde přišli jak začátečníci, tak pokročilí. Někteří zavítali i na svah U Kostela, který byl o poznání rozmanitější.

Jak by řekl sám Trautenberk: „Když je pán měkkota, čeládka zvlčí!“ Hned za chatou žáci nasadili běžky a vyrazili. Díky upraveným stopám, správnému namazání, kterému předcházela kvalitní večerní přednáška a píli dětí, jsme mohli vyzkoušet spoustu stylů běžeckého lyžování a navyšovat tak v nastoupaných kilometrech.

V rámci odpočinkového dne se naše výprava vydala na pěší túru. Cílem byla horská chata Jelenka, která je proslavena sladkými palačinkami. Aby nám před večeří vyhládlo, pustila se družstva do stavby sněhuláků podobných svému vedoucímu.

Užili jsme si dostatek sněhu, pohybu „na hranách“ a ve volné přírodě. Odměnou nám bylo dobré jídlo, kdy největší úspěch sklidily borůvkové knedlíky a za zmínku stojí také odborný výklad o historii lyžování. Výcvik zakončil hromadný tanec ve SKIMU house přímo na sjezdovce.   

Domů se vracíme se spoustou zážitků a hlavně bez úrazu!

Za tým tělocvikářů a dalších zúčastněných pedagogů

Mgr. Michaela Sabovová

Možné výukové materiály na internetu

Možné výukové materiály na internetu

1. stupeň

Videa pro prvňáčky – https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mcfungujinovi

Všechny předměty 1. st. – https://brumlik.estranky.cz/

Angličtina 1. st. – https://www.umimeanglicky.cz/

Angličtina 1. st. – https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicka-slovicka

Oba stupně

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://khanovaskola.cz/

Český jazyk – https://www.pravopisne.cz/

Český jazyk a matematika – http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

2. stupeň

Matematika – https://www.matika.in/cs/

Český jazyk – https://www.pravopisne.cz/

Český jazyk a matematika – https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Český jazyk a matematika – https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Český jazyk a matematika – https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Chování na internetu – https://www.budsafeonline.cz/

Mnoho odkazů je přímo v Bakalářích – https://www.bakalari.cz/Newsletters/WebPages/img-vyukove-zdroje.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign