Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021

Budoucí druháci a třeťáci:

 • s dětmi přihlášenými  prostřednictvím ankety na bakalářích počítáme, přesto potřebujeme ještě vyplnit přihlášku
 • Zde je přihláška do ŠD na školní rok 2020/2021, případně je ke stažení na webových stránkách školy (školní družina- dokumenty).

Přihlášku pošlete elektronicky na adresu  z.chlubnova@zspol3.cz  nebo vhoďte do schránky na poštu u hlavního vchodu do budovy školy do 26.června 2020.

 • tiskopisy přihlášky budou také umístěné u hlavního vchodu do budovy školy, vyplněnou přihlášku můžete vhodit do schránky na poštu
 • děti, které navštěvují školu v současné době, obdrží přihlášku ve škole a přinesou zpět                                                                                        
 • poslední možnost přihlášení bude osobně ve dnech 27. a 28.srpna 2020 v době od 15 do 17 hodin ve vestibulu školy u vedoucí vychovatelky
 • záznamy o uvolnění dítěte nevyplňujte, doplníte v září podle skutečné potřeby

Rodiče budoucích prvňáčků vyplní přihlášky 1.září při nástupu do školy a dozví se vše potřebné.

Děti, které navštěvovaly s ŠD divadlo – pohádkové předplatné se zúčastní náhradního představení v pondělí 14.září 2020, bližší informace včas pošleme.

Nástup žáků 6. – 8. třídy od 8.6.2020 do školy

Nástup žáků 6. – 8. třídy od 8.6.2020 do školy

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně k nástupu 8. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně formou třídnických hodin, konzultací a socializačních aktivit. Návrat žáků by měl být na základě dobrovolnosti, zákonní zástupci by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv.

Příchod a odchod žáků bude stanoven na určený datum a čas, aby nedošlo k hromadění žáků.

6. ročník – 8., 15., 22. června

7. ročník – 9., 16., 23. června

8. ročník – 10., 17., 24. června

9. ročník – 11. června (budou se vybírat učebnice, vyklízet skříňky a věci ve třídě)

Příchody ve stanovený datum bude pro třídy A – 7.40h, třídy B – 7.45h,

třídy C – 7.50h, třídy D – 7.55h

 • Výuka bude probíhat formou třídnických hodin a konzultací v dopoledním bloku od 8.00 do 9.45 hodin pro 1. skupinu (max 15 žáků), v případě přihlášení většího počtu žáků z jedné třídy od 10.00 do 11.45 hodin pro 2. skupinu
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy, ale formou třídnických hodin.
 • Obědy, z důvodu nemožnosti dodržet nařízená hygienická opatření, nebude škola zajišťovat.
 • Žáci budou mít 2 čisté roušky na den a 2 sáčky na uložení roušky.
 • Žáci si přinesou ke kontrole úkoly, které jim zadali vyučující v době od 11.3. 2020

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávání a naše škola se mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o závazné přihlášení k nepovinné docházce do školní skupiny.

Přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu svých třídních učitelů nejpozději do 3. června 2020 do 15 hodin.

Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci třídních skupin, zapojení třídních učitelů do této činnosti, určí učebny a další náležitosti.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne.

Podepsané čestné prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy. Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout (ke stažení níže), je k dispozici na dveřích hlavního vchodu do školy.

O organizaci ukončení školního roku a vydávání vysvědčení budete včas informováni.

Mgr. František Němec

Informace k nástupu žáků 1.stupně do školy 25.5.2020

Informace k nástupu žáků 1.stupně do školy 25.5.2020

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme organizaci nástupu žáků 1. stupně do školy dne 25.5.2020. Je to rozpis pouze na první den nástupu. Další dny jsou upřesněny v „Pokynu ředitele školy pro 1. stupeň“. V pokynu je také rozpis odchodů ze školy dle čísla skupiny žáků. Rozdělení do skupin se dozvíte při nástupu do školy 25.5.2020. Každý rodič dostane informaci o příchodu a odchodu svého dítěte písemně.

Pardubice 21.5.2020

Mgr. František Němec, ředitel školy

Organizace nástupu žáků 1. stupně do školy 25.5.2020

 • vchody pro jednotlivé skupiny budou označeny písmeny A, B, C
 • první den se řaďte s rozestupy dle označení třídy (příklad: třída 2.A ke vchodu A, 2.B ke vchodu B)
 • 25.5.2020 je nutné, aby u příchodu žáka do školy byl přítomen zákonný zástupce (bude určenému pedagogovi předávat čestné prohlášení)
 • pokud nemáte možnost si vytisknout čestné prohlášení, je k dispozici na dveřích hlavního vchodu do budovy školy

7:40 – 7:50 – 1. třídy

7:50 – 8:00 – 2. třídy

8:00 – 8:10 – 3. třídy

8:10 – 8:20 – 4. třídy

8:20 – 8:30 – 5. A, B, C

8:30 – 8:40 – 5.D

Nástup žáků 6. – 8. třídy od 8.6.2020 do školy

Umístění budoucích druháků a třeťáků do školní družiny

Od 20.5. bude na našem webu Bakaláři (https://bakalari.zspol3.cz) spuštěna anketa pro rodiče žáků současných 1. a 2. tříd, která má zjistit zájem o umístění budoucích druháků a třeťáků do školní družiny ve školním roce 2020/2021. Přihlášky můžete  vyplňovat od 20.5. 8.00h do 1.6. 12.00h v aplikaci anketa.

Děkujeme vedení školy