Exkurze – Archeopark Všestary

Exkurze – Archeopark Všestary

Poslední dva říjnové dny před podzimními prázdninami se žáci šestých ročníků vypravili do Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové, aby se zde názorně seznámili se životem lidí v době pravěku. Leckteré dobové technologie si mohli sami i vyzkoušet. Počasí jim k tomu přálo.

Adapťák 6.B

Adapťák 6.B

Adapťák byl skvělý. Měli jsme plno aktivit. Pokaždé jsme byli v jiném týmu. Byla to zábava. Hodně jsme spolupracovali. Dozvěděli jsme se o sobě plno věcí. Přespali jsme v tělocvičně. Ráno jsme se posilnili koláčem a bábovkou od maminek a šli jsme na další aktivity. Za všechny šesté třídy moc děkujeme paní učitelce Evičce Draštíkové a paní asistence Lucce Kubátové.

XXI. Staročeská polabinská pouť

XXI. Staročeská polabinská pouť

Po roční odmlce způsobené pandemií se v sobotu 25. září 2021 uskutečnil 21. ročník tradiční Staročeské polabinské pouti. Tak jako v předchozích letech byla i letos naše škola jedním z pořadatelů této kulturní akce. Naši žáci devátých ročníků připravili pro nejmladší návštěvníky řadu soutěží o ceny, celým dnem prováděla moderátorská dvojice Bořivoj Hezký, náš bývalý kolega, s Renatou Kmoníčkovou, naší kolegyní, jež na pódiu nahradila Renátu Mertovou, která nás v loňském roce opustila navždy. Na pódiu vystoupil školní pěvecký sbor pod taktovkou Milana Slabého a za hudebního doprovodu pana učitele Ludvíka Dohunka, který zde dále vystoupil s flétnisty a program naší školy uzavřel sólo zpěvem a hrou na kytaru. Počasí přálo a dopoledne se opravdu vydařilo, jak je vidět na připojených fotografiích.
Vystoupení našich žáků můžete zhlédnout zde: školní pěvecký sbor video č. 1 a video č. 2, školní sbor flétnistů video.

Letní kempování u nás ve škole

Letní kempování u nás ve škole

Byla to „Letní výzva“

I na naší škole proběhly během letních prázdnin tzv. doučovací letní kempy. Byly realizovány 4 turnusy, celkem se v nich vystřídalo 60 žáků naší školy. S dětmi se průběžně učili, ale i hráli zkušení pedagogičtí pracovníci. Poděkování patří kolegyním a kolegům, kteří program pro děti připravili a též kuchyni restaurace U Krupičků za výbornou stravu. Všichni společně jsme letní výzvu zvládli.

Naše Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 se tohoto projektu účastnila jako partner společnosti „ITveSkole.cz“.

Vedení školy

Více o testování

Více o testování

Testování ve školách od 1.9.2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování (2. ročník až 9. ročník 1.9., 1. ročník 2.9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.      

Žák si také může donést do školy certifikovaný antigenní test zakoupený zákonným zástupcem. U žáků v první a druhé třídě také umožňujeme udělat test za přítomnosti rodiče. Prosíme rodiče, aby se o té to skutečnosti dohodli předem se svojí třídní učitelkou.

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI.

Jak na to ve škole – edu.cz

Je žádoucí, aby testování v období 1. – 9. září 2021 proběhlo primárně právě antigenními testy GENRUI (neboť byly zakoupeny v rámci veřejné zakázky, ve které byly specifikovány vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost testů, než v předchozích případech).

MŠMT disponuje rozhodnutím MZd, kterým je povoleno žadateli (BATIST Medical a.s.)  uvést na trh a do provozu diagnostický zdravotnický prostředek in vitro SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold), jehož výrobcem je Genrui Biotech Inc., pro použití laickou osobou; Prohlášení o shodě spolu s certifikátem vydaným oznámeným subjektem pro diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený pro sebetestování; Registraci výrobce v Registru zdravotnických prostředků SÚKL. Všechny výše uvedené dokumenty tvořily součást nabídky dodavatele a jsou přílohou kupní smlouvy.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Více informací o testování ve školách na: testovani.edu.cz